The old one
Oslo
Lorem ipsum dolor sit amet
KRÅKERØY
Kråkerøy

Boligtype Hyttetomt

Bilder
Eiendomsinformasjon


Kort om eiendommen
Tomter:
Tomt 4: 1174m2 - (SOLGT)
Tomt 5: 1239m2 - (SOLGT)
Tomt 6: 1261m2 - (SOLGT)
Tomt 7: 1126m2 - 2 095 000,-
Tomt 8: 1517m2 - 2 195 000,- (RESERVERT)
Tomt 9: 1053m2 - 2 095 000,-
Tomt 10: 1233m2 - 1 695 000,-
Tomt 11: 1444m2 - 2 095 000,-
Tomt 12: 1108m2 - 1 795 000,-
Tomt 15: 943m2 - 1 795 000,-
Tomt 16: 1069m2 - 1 895 000,-
Tomt 17: 1386m2 - 1 895 000,-
Tomt 18: 1367m2 - 1 995 000,-
Tomt 19: 1176m2 - 1 995 000,-
Tomt 22: 1235m2 - 2 195 000,- (RESERVERT)
Tomt 24: 1106m2 - (SOLGT)
Tomt 25: 1163m2 - 2 495 000,-

Se under "Nyttige lenker" for prosjektets hjemmeside!

Kjør mot Langøyveien 159 og ta av til venstre ved tomteskilt satt opp av grunneier. Velkommen!

Det er satt opp nummerskilt i ca. senter på alle tomtene.

Langøya er en naturskjønn halvøy som ligger nær Fredrikstad sentrum, lett tilgjengelig for de som ønsker en hytte utenfor byens larm, men likevel kun 3.5 km til sentrum.

Med sjøen som omfavner halvøya på tre sider, tilbyr Langøya fantastiske muligheter for både avslapning, flott natur og ulike vannaktiviteter.

Øyas unike karakter fremheves ytterligere av de særegne navnene på de nærliggende sjøområdene: Fredagshølet, Glufsa og Driteren. Disse navnene, som bærer med seg lokale anekdoter og historier, gir området en helt spesiell sjarm.

Enten du er ute etter et rolig sted å fiske, en plass å bade, eller bare ønsker å nyte den vakre utsikten over vannet, er Langøya et perfekt valg for en fredfull hyttedag med naturen og sjøen som nærmeste nabo.

Adkomst:
For å finne frem til tomteområdet på google maps, ta utgangspunkt i Langøyveien 159, Kråkerøy.

Vi har også laget en enkel løsning for deg som vil dra på visning på egen hånd:

1. Last ned Avenza maps fra APP store
2. Last ned og åpne vedlagt PDF - format Langøya Hyttepark tomtevelger på telefonen, trykk på del fil via , og velg Avenza Maps . (Avenza er ikke standard app på telefonen og man må som regel trykke på mer. før den kommer som valgbar).
3. Appen vil nå åpne seg og du kan velge kartet Langøya Hyttepark tomtevelger

Stedstjenester må være aktivert for Avenza maps, og man må befinne seg innenfor vedlagt PDF kartutsnittet for at det skal fungere. Når dette er gjort kan du enkelt zoome og panorere kartet, og den blå prikken (som markerer hvor du er) vil flytte seg mens du går.
Dette er forholdsvis nøyaktig og du vil se når du er midt i senter på tomten, nær tomtegrenser m.m. Det er også satt ned tomteskilt i senterpunktet av tomten, merket med tomtenummer.

Tomteareal:
Tomtene er ikke endelig oppmålt, og kjøper må akseptere mindre avvik fra opplyst
areal.

Regulering:
Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsplan, VA-plan mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Eiendommen omfattes av reguleringsplan Nr. 250 - Midtre Langøya og Enhuskilen, samt gjeldende kommuneplan. Dersom det er motstrid mellom disse to planene er det kommuneplanen som gjelder. Under følger en kort oppsummering av bestemmelsene i reguleringsplanen og kommuneplanen. Det gjøres oppmerksom på at dette ikke er uttømmende. Interessentene oppfordres til å sette seg inn i reguleringsbestemmelsene for hele området som ligger vedlagt i salgsoppgaven.
- Maksimal utnyttelse pr. tomt er 90 m2 BRA.
- I tillegg til hytte, kan det bygges én uisolert bod på inntil 10 m2 BTA (BRA for bod vil inngå i arealet for maksimal utnyttelse pr. tomt).
- Hytte kan oppføres med maksimum 1 etasje.
- Maksimalt tillatt mønehøyde 5,5 m (målsatt fra gjennomsnitt eksisterende terrengnivå).
- Maksimalt tillatt gesimshøyde 4,0 m (målsatt fra gjennomsnitt eksisterende terrengnivå).
- Bod kan ikke overstige maks møne 4,0 m og maks gesimshøyde 3 m.
- Maksimal størrelse på terrasse er 40 m2 (hvorav inntil 10 m2 kan være overbygd
areal). Overbygd areal skal ikke medregnes i BRA.
- Takform skal være saltak.
- Vedrørende fundament: Bestemmelser oppgir ikke krav til pæler, om det bygges med pæler eller grunnmur kommer an på tomtens utforming.

Tomten overdras uten byggetillatelser o.l., slik at Kjøper selv bærer risikoen for senere utnyttelse av tomten, herunder byggesøknad, utnyttelse av tomten, eventuelle krav til grunnundersøkelser, kostnader ifm. tilknytninger, mv.

Vei, bom, fiber, vann og avløp:
Tomtene leveres med veg fra offentlig veg i tråd med reguleringsplanen. Veien inn til hver av parkeringsplassen inkludert Transportkorridorer er privat vei/sti som betjener eiendommene på dette hyttefeltet og omkringliggende hyttefelt. Det er blir satt opp en bom med elektronisk åpning for å regulere trafikken inn på feltene.
Det vil i forbindelse med opparbeidelse av vei, vann og avløp dannes et vei- og avløpslag/velforening. Kostanden vil bli fordelt mellom eiendommene som er tilknyttet vegen og vann- og avløpsanlegget. Vann og avløp opparbeides med kommunal standard.
Den enkelte tomteeier har ansvar for vei, vann og avløp på egen tomt og er forpliktet til å være medlem av vei- og avløpslaget.

Eiendommene/hyttetomtene fradeles 425/587. Transportkorridorene og andre felles områder vil bli i 425/587 som vil bli eid i realsameie mellom eiendommen på dette hyttefeltet, og eiendommen på dette hyttefeltet vil sammen være ansvarlige for drift og vedlikehold av dette arealet. I forbindelse med opparbeidelse av V/A, infrastruktur, og utnyttelse av tomtene må kjøper regne med å godta at det vil bli felt skog der selger ser det hensiktsmessig.
Det blir lagt fiber fra Telenor frem til tomtegrensene.

Parkering:
Det opparbeides to felles parkeringsplasser, hvor hver tomteeier får tildelt 1 plass til hver tomt. Adkomstkorridorene/ internveiene vil bli sperret med bom, med mulighet for å kjøre inn til hytta for avlessing.

Lading av elbiler:
På de to felles parkeringsplassene vil det bli lagt opp til 4-5 fellesplasser med lademulighet.
I tillegg er det opsjon på lading lagt til den parkeringsplassen som vil tilhøre hytta.

Kyststi:
Det går en Kyststi gjennom hyttefeltet. Den vil gå over noen av tomtene, på disse tomtene hvor dette er aktuelt blir det tinglyst en rett, se prisliste med spesifikasjoner.

Selgers forbehold:
Det er en forutsetning for kjøpet at:
- Fredrikstad kommune godkjenner fradeling av tomtene.
- At det gis igangsettelsestillatelse på infrastruktur/ VA.
- Salg av 10 tomter eller 20 millioner NOK, eller at selger ønsker oppstart for opparbeidelse av infrastruktur for egen risiko.

Dersom overnevnte forutsetninger ikke er oppfylt innen 31.12.2024, skal kjøper kunne kansellere avtalen dersom annet ikke avtales.

Overtakelse:
Så snart ovennevnte forutsetninger er oppfylt.

Fremdrift:
Infrastruktur: Selger jobber for å få alle byggetillatelser klare til å starte utbygging av infrastruktur i 3 kvartal 2024 og at det skal ferdigstilles i 2 kvartal 2025.
Oppføring av hytter: Selgers målsetning er at leverandører av hytter kan jobbe parallelt med grunnentreprenør når adkomstene er klare til å benyttes for tung transport.

Info vedrørende budgivning og finansiering:
Tomtene selges til fastpris, og etter første mann til mølla -prinsippet.
Kjøpebekreftelsen skal leveres i utfylt stand og være signert. Alle budgivere som er ført opp i kjøpsbekreftelsen skal vise til gyldig legitimasjon eller kopi av legitimasjon. Alle bud skal sjekkes og bekreftes av en norsk finansinstitusjon. Det er derfor viktig at kjøpers bank kontakt er oppført i kjøpsbekreftelsen.
Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert kjøpstilbud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til aksjeselskaper.
Det forutsettes at dokumentene aksepteres som grunnlag for handelen.
Kjøpsbekreftelse ligger under Nyttige lenker i Finn.no-annonsen, eller den kan fås ved henvendelse til megler.

Betalingsbetingelser:
Kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for avtalt overtagelse. Kjøpesummen forutsettes innbetalt fra norsk finansinstitusjon.

Tinglyste rettigheter/servitutter:
Tomtene fradeles gnr. 425, bnr 587.
Tomtene vil være fri for rene pengeheftelser med unntak av lovpålagt panterett til evt. vei og vannlag som sikkerhet for oppfyllelse av den enkelte hytteeiers fellesforpliktelser. Selger kan også tinglyse bestemmelser som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet, pålagt av offentlige myndigheter eller nødvendige bestemmelser knyttet til naboforhold eller krav fra det offentlige. Det kan være per i dag, tinglyst en rekke heftelser/ erklæringer på eiendommene. Pantedokument til selgers bank og til megler (pant og urådighetserklæring) tinglyses også, men disse heftelsene vil bli innfridd i forbindelse med kjøpers overtagelse av tomten.

Konsesjon:
Egenerklæring om konsesjonsfrihet må undertegnes av kjøper og bekreftes av kommunen.

Sentrale lover:
Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3.
juli 1992 nr. 93.
Eiendommen skal overleveres kjøper i samsvar med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene eller ikke. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Eiendomsmegler sin standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking:
I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering plikter eiendomsmegler å
gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder selger og kjøper. Dette innebærer at eiendomsmegler skal utføre kontrollhandlinger for å bekrefte kunders
identitet. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt
og kjøper må kunne fremvise gyldig legitimasjon. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere) og bekrefte deres identitet. Videre skal eiendomsmegler innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføre pålagte kundetiltak kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen. Eiendomsmegler plikter også å gjennomføre undersøkelser knyttet til kjøpers egenkapital, handelen og om det hefter andre forhold ved kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den andelen av kjøpesummen som er egenkapital, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomstransaksjon, og megler ikke klarer å få avkreftet mistanken, må mistanken rapporteres til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Personvern:
Det gjøres oppmerksom på at foreta ket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For ytterligere informasjon, se vår personvernerklæring på www.askeiendomsmegling.no
Bilder
Eiendomsinformasjon

Prisantydning8 030 580 NOK

OmkostningerOmkostninger

BoligtypeLeilighet

Soverom3

Bruksareal67 m2

Totalpris8 078 235 NOK

EieformSelveier

Etasje3

Felleskost4 565 NOK

Byggeår1998

Primærrom87 m2

Objektbeskrivelse
Innhold og standard
Kart

Objektbeskrivelse
Eiendommen og økonomi

Prisantydning8 030 580 NOK

Selger(e)Navn Etternavn

Felleskostnader per måned2 719 NOK

Standard

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Beliggenhet
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Offentlige forhold
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Innhold og standard
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Omkostninger
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Øvrige informasjon
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Dokumenter
PDF
PDF
PDF
Kart
Kontakt megler

Henriette Knold Andersen

[email protected]
(+47) 46635292
Ta kontakt
Kontakt megler

Magnus Winther Hansen

[email protected]
+47 480 53 066
Gamle Beddingvei 27, 1671 Fredrikstad
Ta kontakt
Kart