The old one
Oslo
Lorem ipsum dolor sit amet
Gramveien 33
Askim

Boligtype Andre

Prisantydning 1 445 000 NOK

Omkostninger 1 170 NOK

Bruksareal 71 m2

Totalpris 1 446 170 NOK

Eieform Eier (Selveier)

Bilder
Eiendomsinformasjon


Kort om eiendommen
Velkommen til en eksklusiv mulighet for lagerplass med enestående fordeler!

Denne lager seksjonen tilbyr ikke bare romslig lagring, men også enestående bevegelighet og moderne fasiliteter som setter den i en klasse for seg selv.

Fordeler:

Mesaninområdet kan tilpasses forskjellige behov, for eksempel kontorer, møterom eller ekstra lagringsområder. Dette gir en høy grad av fleksibilitet i bruken av lagerseksjonen.

Den hevede gesimsen gir mesaninområdet ekstra høyde, optimaliserer bruksmulighetene og åpner for en rekke kreative løsninger. Dette gjør mesaninen til en fleksibel plass som kan tilpasses etter dine behov, enten det er ekstra kontorlokaler, utstillingsplass eller romslig lagring

Beliggende i et område med utmerket tilgang og rikelig med plass for smidige logistikkløsninger.

Inkluderer dedikerte parkeringsplasser for enkel lasting og lossing.

Utstyrt med en effektiv varmepumpe som sikrer behagelig temperatur hele året.

Takviften med mulighet for oppover og nedover flow gir et komfortabelt og vel ventilert miljø.

Eiendommen ligger på Ihlen industri feltet i Askim i Indre Østfold kommune, ca. 3 km fra Askim sentrum. Disse lager seksjonene representerer mer enn bare romslig lagringsplass; de er strategisk plassert for enkel tilgang og optimal bruk. Deres ettertraktede plassering og tilpasningsdyktighet gjør dem ideelle for både bedrifters logistikk behov og individuelle lagrings krav.

Fin mulighet for å kunne ha sitt eget hobby verksted, lagring av båt, campingvogn, bobil, eller for eksempel som lager for håndverksbedrifter.

Bygget deles inn i seksjoner med moduler på 71,2 kvm, 89,1 kvm og 97,7 kvm. Se vedlagte tegninger som viser eksempel på inndeling.

Priser inkl. mva:
Nr 1-7 og 10-16: 71,2 kvm: kr 1 445 000,-

Ledige seksjoner er: 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14.

- Gode muligheter for Mesanin
Ekstra Lagringsplass: Mesanin gir mulighet for å skape ekstra lagringsplass uten å utvide gulvarealet. Dette er spesielt nyttig for å organisere og lagre varer eller utstyr som ikke krever mye gulvplass, men som kan utnytte høyden.

Optimalisert Bruk av Vertikal Plass: Mesanin utnytter vertikal plass, noe som er spesielt gunstig i lagermiljøer der det er nødvendig å maksimere plassen. Dette gir en mer effektiv utnyttelse av tilgjengelig volum.

- Høyere Gesims.
Ekstra Lagringsplass: En høyere gesims gir muligheten til å utnytte vertikal plass mer effektivt. Dette gir ekstra lagringskapasitet, spesielt for gjenstander eller utstyr som krever ekstra høyde. Det kan være spesielt gunstig for lagring av store varer eller utstyr.

Bedre Bruk av Mesanin:
Med en høyere gesims kan mesaninområdet utnyttes mer effektivt. Dette gir rom for større mesaninområder, som kan brukes som ekstra lagringsplass, kontorer eller annen funksjonell plass.

- Innvendig er det synlig TRP i himling med høyde 6,8m og høyde til
underkant fag verk 5,6m.

- Det leveres 1 stk varmepumpe Mitsubishi Electric Guru 6600 i hver
seksjon:

Individuell Temperaturkontroll: Hver seksjon har sin egen varmepumpe, slik at beboerne eller virksomhetene kan ha individuell kontroll over temperaturen i sine respektive områder. Dette gir personlig tilpasning og komfort.

- Det leveres også 1 stk ICF20 Industritakvifte med tilhørende CFR1R 5-
trinns regulator i hver seksjon: Dette skaper et mer behagelig arbeidsmiljø med forbedret luftstrøm, noe som er viktig for de som jobber over lengre perioder.

- Det leveres røropplegg til fremtidig toalett/vann til hver seksjon.

Beskrivelse
Leveranse-/byggbeskrivelse:

Gulvoverflate er stålpusset betong. Isolerte sandwich elementer utvendig og innvendige vegger (PIR120).

Utvendig blir det mørk farge RAL 7016. Innvendige overflater blir i hvit farge.

Porter leveres fra Windsor, med vindusrekke. Lysmål 4000x4400 B/H. Utvendig farge RAL7016 og innvendig farge RAL 9002. Ståldører leveres også i farge RAL 7016. Synlig stål har fargen RAL 7037.

Innvendig blir det synlig TRP i himling med høyde 6,8m og høyde til underkant fagverk 5,6m.

Vann
Det leveres røropplegg til fremtidig toalett/vann til hver seksjon. Eventuell vanntilkobling, intern vannmåler for seksjonen og sanitærutstyr er tilvalg. Hoved vannkrana plasseres i hovedtekniskrom.

Elektro
Det leveres hovedfordeling i fellestekniskrom. Her er plasseres alle målere for seksjonene og måler for fellesanlegget. Eiendomsmegler oppretter sameiet for hele bygget og kostnader for fellesanlegget skal deles mellom alle seksjonseiere. Fellesanlegget tar for seg blant annet brannvarslingsanlegget, utelys og evnt.

Annet som er nødvendig for felles drift av bygningsmassen. Utebelysning er plassert på bygget i form av Avant 72 Watts lyskastere. Innvendig belysning leveres i form av UFO High Bay Armaturer.

Det leveres underfordelingsskap for strøm, hovedsikring på 4x32 A 400 V eller 3x40 A, avhengig hva som blir godkjent av lokale E-verket. En 3x16/4x16 A og to 1-fase-kurser i hver seksjon plassert under
fordelingsskapet.
Fordelingsskapet plasseres ved inngangsdøren. En går til lys og den andre går til port og et stikk ved døren. Det er skap med plass til flere kurser.

Brannvarsling
Det leveres Elotec M20-1 Brannsentral med optisk punktdeteksjon for bygget. Anlegget er prosjektert iht. NS-3960 og TEK17. Utstyr er godkjent iht. EN-54 Varsling er via summer/blitz i detektorsokkel.
Det er prosjektert manuell melder for alle lagrene.


Nødlys
Det leveres desentralisert LED lede og markeringslys iht. NS-1838 og TEK17

Adkomst
Se kartreferanse på finn.no. Det vil bli skiltet ved visning.

Parkeringsforhold
Det tinglyses 1 stk parkeringsplass for hver seksjon på baksiden av bygget, disse blir merket opp. Ellers blir det merket opp felles parkeringsplasser på tomten der det der mulig å få til.

Beskrivelse (type bolig)
Lager seksjoner

Diverse
Det er montert 1 stk tallskilt over hver port 1-16.
Ved montering av skilt på bygg og annet utstyr, må dette godkjennes
av sameiet. Dette for å ivareta det visuelt godt inntrykk på bygget
og omgivelsene.

Gramveien 33 er etablert og driftes som et sameie.

En sameier eier en andel i eiendommen, med tilknyttet enerett til bruk av sin bruksenhet, jf. eierseksjonsloven § 25.

Ingen kan erverve mer enn to boligseksjoner i et sameie, jf. eierseksjonsloven § 23 første ledd. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting.

Det er felles vannmåler for anlegget i Gramveien 33 AS.

Faste løpende utgifter
Kommunale avgifter

Kommunale gebyrer er en kombinasjon av forskudd, abonnement og enkeltgebyrer fakturert etter levert tjeneste. Kommunen kjenner ikke samlet gebyr for en eiendom for et år før året er omme. Vedlagte rapport for kommunale avgifter sammenstiller dette for fjoråret, med summer fordelt per fagområde. Tjenestene vil normalt ha en prisøkning hvert år, samt at forbruk på ulike tjenester kan variere fra år til år.

Overtakelse
Seksjonene selges etter prinsippet om "førstemann til mølla".

Priser og omkostninger fremgår av vedlagte prisliste. Prisene er faste og vil ikke bli gjenstand for indeksregulering. Selger står til enhver tid fritt til å endre prisene på boliger som ikke er solgt uten foregående varsel. Det tas forbehold om endringer i av de offentlige gebyrene som f.eks. dokumentavgift, tinglysningsgebyr og mva.

Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på 2,5% av tomtekostnad. Tomtekostnad er estimert til kr 150.000,- for hver seksjon.

Kommunale avgifter fastsettes etter at boligen er ferdigstilt og blir fakturert eier direkte, evt. fordeles og faktureres via felleskostnadene i sameiet. De til enhver tid gjeldende priser finnes på kommunens egne hjemmesider: www.io.kommune.no.

Nødvendig godkjennelse fra kommunen er mottatt, og bygging er i igangsatt.
Forventet ferdigstillelse er årsskiftet 2022/2023 - Q1 2023

Det tas forbehold om at overtagelse kan bli forsinket på grunn av ekstra leveringstid for stål og elementer, og som ligger utenfor selgers kontroll. Kjøper kan ved en slik forsinkelse ikke kreve dagmulkt eller erstatning, heve eller påberope seg gunstigere betalingsbetingelser. Selger plikter i så fall å varsle Kjøper skriftlig så snart Selger blir oppmerksom på at dette kan skje.

Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper.

Kontrakten kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.

Ved salg av eiendom:
Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i prospektet grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av Eiendommen og-, dersom interessenten ikke anser seg selv som
tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor Selger tilknyttet forhold Kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av eiendommen.

Kjøpekontrakten forutsetter at Eiendommen overtas i den stand som den var i ved Kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse. Ved en eventuell mangelsvurdering fravikes avhendingsloven § 3 9, slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel:
- dersom Selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt,
- dersom Selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-7, eller
- dersom Selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-8.

Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tilligger etter dette Kjøper.

For så vidt gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder Eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, takster etc.), og som er vedlagt denne kontrakt og/eller fremlagt av Selger i forbindelse med transaksjonen, så er Selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige
eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8, slik at Selger bare svarer for eventuelle feil som Selger selv likevel
hadde faktisk kunnskap om.

Eventuelle uriktige angivelser av Eiendommens arealer (utvendige og innvendige) skal ikke under noen omstendighet kunne påberopes av Kjøper som grunnlag for mangelskrav.

Reklamasjonsfristen etter Avhl. § 4-19 (2) settes til 1 og 3 år etter overtagelse i tråd med den regulering som følger av vår standard kjøpekontrakt.

Selger avgir de kontraktsgarantier som følger av vår standard kjøpekontrakt.

Selger kan ikke gjøres erstatningsansvarlig for indirekte tap, jf. prinsippene i avhendingsloven § 7-1 (2). Selgers samlede ansvar til å betale erstatning og/ eller prisavslag ved mangler er begrenset oppad til et beløp som utgjør 10 % av kjøpesummen. Dog slik at kjøper ikke kan fremme krav dersom det samlede kravet er mindre enn 3 % av kjøpesummen. I vurderingen av om det samlede krav overstiger dette
minstebeløpet, skal det ses bort fra enkeltkrav under 1 % av kjøpesummen.

Kjøpere som er aksjeselskap med momspliktig virksomhet i seksjonen overtar Selgers justerings-/ tilbakføringsforpliktelser og -rettigheter (m.h.t. merverdiavgift) tilknyttet Eiendommen. Det skal inngås en egen avtale om kjøpers overtagelse av selgers justeringsforpliktelse.
Interessenter oppfordres til å kontakte revisor/ advokat i forhold til spørsmål vedrørende skatter og avgifter i forbindelse med kjøpet før bud inngis.

Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens § 18 og i tilfelle inngi melding til Konkurransetilsynet. Risikoen for eventuelle konkurranserettslige beføyelser tilligger i sin helhet Kjøper og vil ikke begrense Kjøpers forpliktelser overfor Selger.

Salgsbetingelsene forøvrig:
Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema. Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at eiendomsmeglerlovens § 6-7 er fraveket ved oppdraget, og det legges til grunn av Kjøper bør og vil
gjennomføre egne grundige undersøkelser. Megler har benyttet sin rett til å fravike eiendomsmeglerlovens §§ 4-4, 6-2, 6-9 (2), 6-9 (3), 6-10, 7-1 og 8-8 samt forskriftens fravikelige regler i næringsmegling om budfrister, - skriftlighet, legitimasjon og innsyn i budjournal. Kjøper kan ved forespørsel få innsyn i budjournal i anonymisert form. Informasjon i dette prospekt er gitt av Selger, offentlige instanser eller Selgers rådgivere. Verken Selger eller Megler påtar seg noe ansvar for mulige
feil eller mangler ved prospektet utover de som er konkret er nevnt ovenfor.

Lov om hvitvasking:
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.
Bilder
Eiendomsinformasjon

Prisantydning8 030 580 NOK

OmkostningerOmkostninger

BoligtypeLeilighet

Soverom3

Bruksareal67 m2

Totalpris8 078 235 NOK

EieformSelveier

Etasje3

Felleskost4 565 NOK

Byggeår1998

Primærrom87 m2

Objektbeskrivelse
Eiendommen og økonomi

Prisantydning 1 445 000 kr

Innhold og standard
Kart

Objektbeskrivelse
Eiendommen og økonomi

Prisantydning8 030 580 NOK

Selger(e)Navn Etternavn

Felleskostnader per måned2 719 NOK

Standard

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Beliggenhet
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Offentlige forhold
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Innhold og standard
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Omkostninger
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Øvrige informasjon
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Dokumenter
PDF
PDF
PDF
Kart
Kontakt megler

Nofel Alexander Aarsteinsen

nofel@askfoss.no
(+47) 40306071
Ta kontakt
Kontakt megler

Magnus Winther Hansen

magnus@askmoller.no
+47 480 53 066
Gamle Beddingvei 27, 1671 Fredrikstad
Ta kontakt
Kart